Cel badań

Stabilny grunt – bezpieczna inwestycja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r., Poz. 463, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych:

§7.1. Dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się Opinię geotechniczną.

2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo Dokumentację badań podłoża gruntowego i Projekt geotechniczny.

3. W przypadku obiektów budowlanych III kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo Dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981).

Cel badań

Badania podłoża gruntowego wykonuje się w celu:


 • Rozpoznania warunków gruntowo-wodnych
 • Dopasowania projektu budowlanego do w/w warunków
 • Bezpiecznej realizacji robót ziemnych
 • Bezpiecznego posadowienia obiektu budowlanego

Badania geotechniczne prowadzone
są na następujących etapach realizacji budowy:


 • Przed kupnem działki budowlanej (wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych)
 • Przed rozpoczęciem budowy (szczegółowe rozpoznanie warunków gruntowo wodnych)
 • Na etapie wykonywania robót ziemnych (kontrola poprawności realizacji robót budowlanych, badania uzupełniające)
 • Na etapie powykonawczym (badania sprawdzające, ekspertyzy dotyczące przyczyn awarii lub katastrof budowlanych)

Koszt badań geotechnicznych jest niewielki,
w porównaniu z kosztami realizacji całej inwestycji,
a ich znaczenie kluczowe dla bezpiecznego funkcjonowania każdego obiektu budowlanego.


Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych Inwestor otrzymuje informacje odnośnie:

 • Modelu budowy geologicznej podłoża
 • Parametrów wytrzymałościowych gruntów występujących w podłożu
 • Głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej
 • Zalecanego sposobu posadowienia obiektu

 • Konieczności lub braku konieczności wzmacniania podłoża
 • Konieczności lub braku konieczności odwodnienia terenu
 • Zalecanych środków ostrożności podczas wykonywania robót fundamentowych

Dla poszczególnych warstw podłoża oszacowane zostają parametry wytrzymałościowe, które bezpośrednio wpływają na jego nośność, czyli zdolność do przenoszenia obciążeń przekazywanych na grunt z danej konstrukcji budowlanej. Otrzymane wyniki pozwalają na wykonanie specjalistycznych analiz, tj.: Obliczenie nośności podłoża, Określenie wartości osiadań podłoża pod fundamentami lub nasypem, Zwymiarowanie i dobór odpowiedniego typu fundamentów, Obliczenie stateczności skarp, Obliczenie stateczności konstrukcji oporowych, Oszacowanie mrozoodporności gruntów, Określenie wodoprzepuszczalności gruntów, Oszacowanie agresywności wody względem betonu i stali.