Cel badań

Cel badań

Badania podłoża gruntowego wykonuje się w celu:

 • Rozpoznania warunków gruntowo-wodnych
 • Dopasowania projektu budowlanego do w/w warunków
 • Bezpiecznej realizacji robót ziemnych
 • Bezpiecznego posadowienia obiektu budowlanego

Badania geotechniczne prowadzone
są na następujących etapach realizacji budowy:

 • Przed kupnem działki budowlanej (wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych)
 • Przed rozpoczęciem budowy (szczegółowe rozpoznanie warunków gruntowo wodnych)
 • Na etapie wykonywania robót ziemnych (kontrola poprawności realizacji robót budowlanych, badania uzupełniające)
 • Na etapie powykonawczym (badania sprawdzające, ekspertyzy dotyczące przyczyn awarii lub katastrof budowlanych)

Koszt badań geotechnicznych jest niewielki,
w porównaniu z kosztami realizacji całej inwestycji,
a ich znaczenie kluczowe dla bezpiecznego funkcjonowania każdego obiektu budowlanego.

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych Inwestor otrzymuje informacje odnośnie:

 • Modelu budowy geologicznej podłoża
 • Parametrów wytrzymałościowych gruntów występujących w podłożu
 • Głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej
 • Zalecanego sposobu posadowienia obiektu

 • Konieczności lub braku konieczności wzmacniania podłoża
 • Konieczności lub braku konieczności odwodnienia terenu
 • Zalecanych środków ostrożności podczas wykonywania robót ziemnych i fundamentowych